Algemene voorwaarden

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van abonnementen welke wel of niet zijn vastgelegd middels een overeenkomsten tussen elke deelnemer en Stichting Varb, verder: de Stichting, met betrekking tot het online platform Varb en de aan het platform verbonden diensten.

 1. Varb

  1. De stichting exploiteert het online platform Varb. Hiertoe heeft de Stichting een overeenkomst gesloten met Faceworks op grond waarvan deze laatste faciliteiten levert die Varb ter beschikking stelt aan haar deelnemers.
  2. Een deelnemer is een natuurlijke of rechtspersoon die een bedrijf exploiteert en die gebruik maakt van Varb. Een deelnemer kan één of meerdere gebruikers hebben. Het is verboden om als particulier/consument of anderszins niet-bedrijfsmatig als deelnemer mee te doen, maar als men dat toch doet, dan kan men zich niet beroepen op de rechten die consumenten/particulieren toekomen.
  3. Varb is voor de aangesloten deelnemers toegankelijk via internet. De Stichting stelt hiertoe per gebruiker een gebruikersnaam ter beschikking. Gebruiker dient zelf een wachtwoord aan te maken. De Stichting verleent hiervoor tot wederopzegging het niet exclusieve toegangs- en gebruikersrecht tot Varb en het platform verbonden diensten. Dit recht is niet overdraagbaar aan derden.
  4. Voor deelname aan Varb is geschikte hard- en software nodig. De deelnemer draagt hiervoor zorg. Ten behoeve van de veiligheid en weergave ondersteunt Varb enkel de actuele browsers en besturingssystemen op computers en mobiele apparaten.
  5. De Stichting spant zich in voor de ontwikkeling en het onderhoud van het Varb platform.
  6. Een deelnemer is jegens de Stichting gehouden om de computer en/of ieder ander apparaat waarmee de deelnemer zichzelf toegang verschaft tot Varb afdoende te beveiligen tegen virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden die zich kunnen verspreiden via het Internet. Voorts dient een deelnemer voldoende maatregelen te nemen om een ongeautoriseerd gebruik van zijn/haar wachtwoord en gebruikersnaam door derden tegen te gaan. Deelnemer wordt door middel van Varb in staat gesteld de vraag naar en het aanbod van producten aan alle andere aangesloten Varb deelnemers kenbaar te maken. Tevens is het met behulp van Varb mogelijk dat deelnemers met elkaar communiceren.
  7. Separaat kan deelnemer zich aanmelden voor het gebruik van koppeling via de webservice of een iframe. Hiertoe dient een deelnemer op het aanmeldingsformulier zijn keuze aan te geven voor de gewenste soort koppeling via de webservice of iframe. 
  8. In het geval van de koppeling waarbij Varb gegevens ingelezen worden in het administratiepakket van de deelnemer is de Stichting gerechtigd om gelogde gegevens van haar data terug te ontvangen via de leverancier van het administratiepakket. De gelogde data worden gevoegd bij de loggegevens van Varb waarbij een totaalbeeld ontstaat van het gebruik van het platform.
  9. De Stichting is onbeperkt gerechtigd wijzigingen door te voeren in Varb en de aan het platform verbonden diensten.
 2. Gebruik van Varb

  1. Deelnemer gaat ermee akkoord dat Varb en de in Varb aanwezige hulpschermen in het Nederlands zijn gesteld.
  2. Voor vragen in verband met het gebruik en de werking van Varb en de aan het platform verbonden diensten kan deelnemer zich wenden tot de supportdesk die geopend is op maandag t/m vrijdag van 8.00 – 16.30 uur, uitgezonderd erkende Nederlandse feestdagen.
  3. Deelnemer gaat ermee akkoord dat de telefonisch ondersteuning uitsluitend in de Nederlandse taal zal geschieden.
  4. De gebruikersnaam en wachtwoord zijn strikt persoonlijk en mogen niet door een ander persoon worden gebruikt. Deelnemer staat hiervoor in jegens de Stichting en de Stichting is niet aansprakelijk voor gebruik door een ander.
  5. Deelnemer zal de via of door middel van Varb verkregen informatie slechts aanwenden voor eigen gebruik. Om fraude zoveel mogelijk tegen te gaan kan slechts één apparaat tegelijk met Varb worden gewerkt.
  6. Het is deelnemer op geen enkele wijze toegestaan, direct of indirect, voor of namens derden aanbodgegevens in Varb te brengen.
  7. Het is de deelnemer bekend dat de door hem in Varb ingebrachte (partij) informatie correct is en actueel gehouden moet worden.
  8. Het is de deelnemer bekend dat de in Varb ingebrachte informatie gedeeld wordt in systemen van derden. Deelnemer geeft voorts toestemming aan de Stichting om gegevens te gebruiken voor statistieken en andere vormen van rapportage en onderzoek (waarvan publicatie alleen in anonieme vorm zal geschieden).
  9. De Stichting is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de juistheid en/of volledigheid van de door welke deelnemer dan ook verstrekte informatie in Varb en evenmin voor de identiteit en/of financiële positie van welke deelnemer dan ook.
  10. Het staat de deelnemer vrij om wel dan niet of enkel aan zijn eigen relaties de prijzen van zijn producten in Varb te tonen. De Stichting is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de juistheid en/of volledigheid van de door welke deelnemer dan ook verstrekte prijsinformatie.
  11. Deelnemers kunnen communiceren in Varb. Indien met de communicatie via Varb een overeenkomst tussen deelnemers wordt beoogd en/of tot stand komt zijn op de betreffende rechtshandelingen de vigerende Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij in Nederland (HBN) van toepassing, tenzij anders aangegeven bij de totstandkoming van de overeenkomst. Deelnemer heeft kennis van deze algemene voorwaarden en accepteert de toepasselijkheid ervan op de via Varb tot stand te brengen overeenkomsten en alle rechtshandelingen in dat kader volledig en onvoorwaardelijk. De HBN zijn voorts te vinden op: www.raadvoordeboomkwekerij.nl/ HBNvoorwaarden.html en zijn gedeponeerd bij de rechtbank Den Haag onder nummer 12/2020.
  12. Het is de deelnemer van het Varb demo account bekend dat er beperkingen zijn aan het demo account ten aanzien van het gebruik, functionaliteiten en tijdsduur van het demo account.
  13. Het is de deelnemer bekend dat de in Varb aanwezige plantnamen inclusief de bijbehorende codering(en) eigendom zijn van Varb en onder geen beding vermenigvuldigd dan wel verspreidt mogen worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Stichting.
  14. Indien deelnemer het gestelde in de artikelen 2.4, 2.5 , 2.6 en 2.13 overtreedt, dan wel op enige wijze de goede werking van Varb beperkt, zulks ter beoordeling van de Stichting, verbeurt deelnemer per overtreding dan wel beperkende handeling een direct opeisbare boete aan de Stichting van € 4500,-, onverminderd de overige aan de Stichting toekomende rechten.
 3. Duur van de overeenkomst en beëindiging

  1. De overeenkomst m.b.t. deelname aan Varb en de aan het platform verbonden diensten vangt aan op het moment van ontvangst door de Stichting van het door deelnemer volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier. Deelnemer ontvangt hierna van de Stichting een deelname bevestiging. De overeenkomst wordt aangegaan voor zes maanden bij een proefabonnement of één jaar bij een standaard abonnement. Wanneer een proefabonnement wordt verlengd kan dit enkel voor een periode van één jaar. Een proefabonnement kan eenmaal per driejaar worden afgesloten mits de drie voorliggende jaren geen Varb lidmaatschap is afgenomen door de deelnemer. Wanneer deelnemer binnen drie jaar wederom wil deelnemen aan Varb en de aan het platform verbonden diensten is enkel deelname voor één heel jaar toegestaan.
  2. Deelnemer heeft geen recht op een actietarief of proefabonnement indien zij binnen drie jaar na opzeggen van haar lidmaatschap inschrijft voor deelname aan Varb.
  3. In het basistarief voor de toegang tot Varb zit het recht voor één gebruiker. Iedere volgende gebruiker kan door de deelnemer worden aangemaakt in Varb. Per extra gebruiker wordt een door de Stichting te bepalen bedrag in rekening gebracht. Het tarief wordt bij het aanmaken van de extra gebruiker getoond in Varb. Alle gebruikers, dus ook elke extra gebruiker, valt onder de bestaande overeenkomst en werking van de onderhavige algemene voorwaarden.
  4. In het basistarief voor de toegang tot Varb zit niet het recht tot toegang van Varb middels het gebruik van de koppeling via de webserver of een iframe. Per type koppeling of iframe wordt een door de Stichting te bepalen bedrag in rekening gebracht. Het tarief voor de koppeling of iframe wordt door de Stichting getoond op het inschrijfformulier. In geval van de koppeling waarbij alleen gegevens van de deelnemer ingelezen wordt in Varb en de iframe geldt dat deze valt onder de bestaande of aanvullende overeenkomst en werking van de onderhavige algemene voorwaarden. In geval van de koppeling waarbij Varb gegevens ingelezen worden in het administratiepakket van de deelnemer is aanvullend een verwerkersovereenkomst onderhavig aan het gebruik van deze koppeling.
  5. De overeenkomst wordt steeds stilzwijgend met een periode van één jaar verlengd, tenzij de Stichting of deelnemer uiterlijk één maand voor het verstrijken van de overeenkomst schriftelijk opzegt en de Stichting die opzegging daadwerkelijk ontvangt. De overeenkomst van een proefabonnement wordt alleen met toestemming van de deelnemer verlengd naar een standaard abonnement.
  6. Het gebruik van Varb middels een demo account is gelimiteerd aan 10 dagen waarbij geldt dat de deelnemer van het demo account Varb ten minste 3 jaar niet heeft gebruikt. De Stichting behoudt het recht om aan bovenstaande termijnen af te wijken.
  7. De Stichting is gerechtigd de overeenkomst zonder noodzaak van ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang op te zeggen indien deelnemer, naar het oordeel van de Stichting, te kort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst.
  8. Indien één der partijen ten gevolge van overmacht gedurende een periode van meer dan 60 dagen haar verplichtingen niet kan nakomen c.q. tekortschiet aan haar verplichtingen op grond van de overeenkomst, heeft de andere partij het recht de overeenkomst op te zeggen. In dat geval bestaat geen aanspraak voor deelnemer, ook niet op schadevergoeding.
  9. De overeenkomst zal voorts in ieder geval eindigen indien en zodra de overeenkomst van de Stichting met Faceworks om wat voor reden dan ook wordt beëindigd dan wel de uitvoering daarvan wordt opgeschort. In dat geval bestaat geen aanspraak voor deelnemer, ook niet op schadevergoeding. De overeenkomst zal niet eindigen als de Stichting in staat is de exploitatie van Varb op andere wijze voort te zetten binnen redelijke termijn. Indien hierdoor de kostprijs wordt verhoogd is de Stichting gerechtigd deze verhoging naar evenredigheid aan alle deelnemers door te berekenen, tenzij sprake zal zijn van een onredelijke prijsverhoging.
 4. Prijzen en betaling

  1. De op het inschrijfformulier genoemde kosten voor deelname aan Varb en de aan het platform verbonden diensten zijn steeds bij vooruitbetaling verschuldigd. Jaarlijks worden per 1 juli door het bestuur van de Stichting de tarieven voor het komende jaar vastgesteld. Facturen worden naar het door deelnemer aangegeven emailadres verstuurd.
  2. Een proefabonnement kent een termijn van zes maanden en een deelnemer is de helft van het jaarbedrag verschuldigd. Na deze periode kan deelnemer stoppen of verlengen met één jaar. Voor de verlenging wordt het tarief berekend dat geldt in de periode van 1 juli van het ene jaar t/m 30 juni in de andere jaar. 
  3. De op het aanmeldingsformulier genoemde bedragen kunnen jaarlijks per 1 juli door de Stichting worden verhoogd.
  4. Deelnemer zal de voor deelname verschuldigde vergoeding aan Varb en aan het platform verbonden diensten voldoen binnen 14 dagen na de ontvangst van de factuur. Bij niet tijdige betaling is deelnemer van rechtswege in verzuim en behoudt de Stichting zich het recht voor de dienstverlening tijdelijk stop te zetten. Deelnemer heeft nimmer aanspraak op restitutie van de door hem betaalde vergoedingen betreffende het gebruik van Varb en de aan het platform verbonden diensten.
 5. Aansprakelijkheid en vrijwaring

  1. Deelnemer neemt geheel voor eigen rekening en risico deel aan Varb. Deelnemer zal nimmer enige rechten kunnen ontlenen aan onvolledige of onjuiste informatie direct of indirect ontleend aan of via Varb.
  2. De Stichting is nimmer aansprakelijk voor enigerlei schade als gevolg van het niet correct functioneren van Varb en de aan het platform verbonden diensten, handelingen door (medewerkers van) de Stichting, aanwijzingen gegeven door (medewerkers van) de Stichting of onvolledige of onjuiste informatie die is ontleend aan Varb, tenzij deze schade is te wijten aan de opzet en grove schuld van de Stichting. De Stichting is, zou zij in weerwil van al het voorgaande toch aansprakelijk zijn, slechts aansprakelijk voor de directe schade tot maximaal een bedrag ter grootte de door deelnemer in een kalenderjaar op basis van artikel 4 betaalde kosten maal drie.
  3. Deelnemer vrijwaart de Stichting voor alle aanspraken van derden die direct of indirect verband houden met Varb en de aan het platform verbonden diensten indien en voor zover niet in strijd met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling.
 6. Algemene bepalingen

  1. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Algemene voorwaarden van deelnemer of derden zijn niet van toepassing op de overeenkomst tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders door deelnemer en de Stichting is overeengekomen.
  3. Het is deelnemer niet toegestaan rechten of verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, in welke vorm, of op welke wijze dan ook, aan derden over te dragen.
  4. Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de overeenkomst voort te duren, blijven na beëindiging van de overeenkomst bestaan.
  5. De Stichting is gerechtigd om in redelijkheid tussentijds wijzigingen in de overeenkomst aan te brengen.
  6. Ieder geschil tussen partijen ter zake van de overeenkomst zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te ’s Gravenhage, tenzij de bij het betreffende geschil betrokken partijen alsdan overeenkomen het geschil te doen beslechten overeenkomstig het Arbitrage Reglement dan wel het Rapid Conflict Resolution van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA), gevestigd te Heemstede.