Algemene voorwaarden

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van abonnementen welke wel of niet zijn vastgelegd middels een overeenkomsten tussen elke deelnemer en Varb B.V., verder: de Aanbieder, met betrekking tot het online platform Varb en de aan het platform verbonden diensten.

 1. Definities

  1. Onder ‘Aanbieder’ wordt verstaan Varb B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87713438.
  2. Onder ‘Deelnemer’ wordt verstaan een in Nederland en/of België gevestigd (rechts)persoon (niet consument) die teelt en/of handelt in buitengroen en met Aanbieder een overeenkomst sluit of heeft gesloten. Een Deelnemer heeft het recht haar werknemers en/of opdrachtnemers als Gebruiker aan te maken.
  3. Onder ‘Varb’ wordt verstaan het online platform en de daaraan verbonden diensten welke door Aanbieder wordt geëxploiteerd en voor Deelnemer via internet toegankelijk is.
  4. Onder ‘Gebruiker’ wordt verstaan een natuurlijk persoon die in loondienst is bij of als opdrachtnemer werkt voor Deelnemer en met behulp van een van Aanbieder ontvangen gebruikersnaam een niet-exclusief en niet-overdraagbaar toegangs- en gebruikersrecht tot Varb heeft.
  5. Onder ‘Koppeling synchroniseren eigen vraag en aanbod’ wordt verstaan de mogelijkheid dat (na aanmelding) via de webservice aan te bieden producten vanuit het administratiepakket van Deelnemer ingelezen worden in Varb
  6. Onder ‘Koppeling gegevens uit Varb overzetten’ wordt verstaan de mogelijkheid van de kleine koppeling alsmede de mogelijkheid dat (na aanmelding) via de webservice het aanbod op Varb in het administratiepakket van Deelnemer wordt ingelezen.
  7. Onder ‘Iframe’ wordt verstaan de mogelijkheid om de op Varb weergegeven voorraad van Deelnemer te plaatsen op de website van Deelnemer.
  8. Onder ‘Varb app’ wordt verstaan een mobiele applicatie van Varb voor mobiele toestellen.
 2. Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Aanbieder en Deelnemer gesloten vormen van abonnementen en/of overeenkomsten welke betrekking hebben op Varb en de daaraan verbonden diensten.
  2. De toepasselijkheid van door Deelnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  3. Aanbieder heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen treden dertig (30) dagen na bekendmaking in werking.
  4. Indien een bepaling van de overeenkomst of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst of van de andere voorwaarden aan.
 3. Verplichtingen en rechten Deelnemer en Gebruiker

  1. Deelnemer is verantwoordelijk voor het doen en/of (na)laten van de aan Deelnemer gelieerde Gebruiker
  2. Deelnemer en/of Gebruiker zijn jegens de Aanbieder gehouden de computer en/of ieder ander apparaat waarmee zij zichzelf toegang verschaffen tot Varb afdoende te beveiligen tegen virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden die zich kunnen verspreiden via het Internet.
  3. Deelnemer en/of Gebruiker dienen voldoende maatregelen te nemen om een ongeautoriseerd gebruik van zijn/haar wachtwoord en gebruikersnaam door derden tegen te gaan.
  4. Deelnemer en/of Gebruiker dragen er zorg voor dat een gebruikersnaam en een wachtwoord als strikt persoonlijk worden aangemerkt. Het is Deelnemer en/of Gebruiker verboden een gebruikersnaam en een wachtwoord aan derden beschikbaar te stellen dan wel over te dragen.
  5. Deelnemer en/of Gebruiker zullen de via of door middel van Varb verkregen informatie enkel en alleen aanwenden voor eigen gebruik. De via of door middel van Varb verkregen informatie mag niet openbaar worden gemaakt, aan derden beschikbaar worden gesteld en/of worden verveelvoudigd.
  6. Het is Deelnemer en/of Gebruiker verboden, direct of indirect, voor of namens derden aanbodgegevens in Varb te brengen.
  7. Deelnemer en/of Gebruiker dragen er zorg voor dat door hen in Varb ingebrachte (partij) informatie correct en actueel is.
  8. Deelnemer heeft het recht te bepalen of hij/zij wel, niet of enkel aan eigen relaties de prijzen van zijn producten in Varb toont.
  9. Deelnemer heeft de mogelijkheid in Varb te communiceren met andere deelnemers en Deelnemer heeft het recht via Varb overeenkomsten aan te gaan met andere deelnemers.
  10. Indien gebruik wordt gemaakt van de Koppeling gegevens uit Varb overzetten, is Deelnemer/Gebruiker verplicht om – ten behoeve van de statistieken – door Aanbieder gewenste gegevens/data (terug) te leveren aan Varb.
 4. Verplichtingen en rechten Aanbieder

  1. Aanbieder spant zich in voor de ontwikkeling en het onderhoud van Varb.
  2. Aanbieder draagt er zorg voor dat - ten behoeve van de veiligheid en weergave - Varb de actuele browsers en besturingssystemen op computers en mobiele apparaten ondersteunt
  3. Aanbieder is onbeperkt gerechtigd wijzigingen door te voeren in Varb en de aan het platform verbonden diensten.
  4. Aanbieder stelt Deelnemer door middel van Varb in staat te communiceren met andere deelnemers en de vraag naar en het aanbod van producten aan andere deelnemers kenbaar te maken.
  5. Aanbieder draagt er zorg voor dat Deelnemer en Gebruiker zich bij vragen over het gebruik en de werking van Varb en over de aan het platform verbonden diensten zich kunnen wenden tot de supportdesk waar de voertaal Nederlands is.
  6. Het is de deelnemer bekend dat de in Varb ingebrachte informatie gedeeld wordt in systemen van derden. Deelnemer geeft voorts toestemming aan de Aanbieder om gegevens te gebruiken voor statistieken en andere vormen van rapportage en onderzoek waarvan publicatie alleen in anonieme vorm zal geschieden.
  7. In het geval van de koppeling waarbij Varb gegevens ingelezen worden in het administratiepakket van de deelnemer is Aanbieder gerechtigd om gelogde gegevens van haar data terug te ontvangen via de leverancier van het administratiepakket. De gelogde data worden gevoegd bij de loggegevens van Varb waarbij een totaalbeeld ontstaat van het gebruik van het platform.
  8. Om fraude zoveel mogelijk tegen te gaan kan slechts op één apparaat tegelijk met Varb worden gewerkt.
  9. Aanbieder heeft het recht om aan Deelnemer bij overtreding van het gestelde in de artikelen 3.1, t/m 3.10 per overtreding een direct opeisbare boete met een maximum van € 4500,- in rekening te brengen. Daarnaast heeft Aanbieder het recht om bij overtreding van een of meer van voornoemde artikelen Deelnemer en de aan hem gelieerde gebruikers de toegang tot Varb te ontzeggen.
 5. Intellectueel eigendom

  1. Aanbieder en de haar gelinieerde rechtspersonen registreert, in samenwerking met Naktuinbouw, plantnamen van vaste planten en boomkwekerijgewassen en Aanbieder en de haar gelinieerde rechtspersonenvoorziet (codeert) deze van o.a. een sorteernaam, een afgekorte naam, een lettercode en een cijfercode.
  2. Alle rechten van intellectuele eigendom van geregistreerde plantnamen met de codering zoals vermeld bij 5 .1 berusten uitsluitend bij Aanbieder en de haar gelinieerde rechtspersonen.
  3. Het is Deelnemer verboden de in Varb aanwezige plantnamen inclusief de bijbehorende codering(en) te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
  4. Deelnemer staat er voor in dat er geen rechten van derden zijn die zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Aanbieder van plantnamen van vaste planten en boomkwekerijgewassen. Deelnemer vrijwaart Aanbieder tegen elke aanspraak van een derde die erop gebaseerd is dat het beschikbaar stellen zoals bedoeld in voorgaande zin een inbreuk maakt op enig recht van die derde.
 6. Duur van de overeenkomst en beëindiging

  1. De overeenkomst m.b.t. deelname aan Varb en de aan het platform verbonden diensten wordt aangegaan voor de duur van één jaar tenzij anders is overeengekomen.
  2. De overeenkomst wordt steeds stilzwijgend met een periode van één jaar verlengd, tenzij Aanbieder of Deelnemer uiterlijk één maand voor het verstrijken van de overeenkomst schriftelijk opzegt.
  3. Indien één der partijen ten gevolge van overmacht gedurende een periode van meer dan 60 dagen haar verplichtingen niet kan nakomen, heeft de andere partij het recht de overeenkomst te beëindigen.
  4. De overeenkomst eindigt per direct indien de overeenkomst tussen Aanbieder en de partij die Varb faciliteert wordt beëindigd dan wel de uitvoering daarvan wordt opgeschort.
 7. Prijzen en betaling

  1. De op het inschrijfformulier genoemde kosten voor deelname aan Varb en de aan het platform verbonden diensten zijn steeds bij vooruitbetaling verschuldigd. Jaarlijks worden uiterlijk per 1 december door Aanbieder de tarieven voor het komende jaar vastgesteld.
  2. De op het aanmeldingsformulier genoemde bedragen kunnen jaarlijks per 1 januari door de Aanbieder worden aangepast.
  3. Deelnemer zal de voor deelname verschuldigde vergoeding aan Varb en aan het platform verbonden diensten voldoen binnen 14 dagen na de datum van de factuur. Bij niet tijdige betaling is deelnemer van rechtswege in verzuim en behoudt Aanbieder zich het recht voor de dienstverlening tijdelijk stop te zetten. Deelnemer heeft nimmer aanspraak op restitutie van de door hem betaalde vergoedingen betreffende het gebruik van Varb en de aan het platform verbonden diensten.
  4. Indien betaling niet plaatsvindt binnen de in artikel 7.3 genoemde betalingstermijn is Deelnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 40,-. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom.
  5. Indien Aanbieder in een gerechtelijke procedure gedeeltelijk dan wel geheel in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die zij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van Deelnemer. Onder kosten vallen in ieder geval de volledige kosten van een advocaat en/of gemachtigde.
 8. Aansprakelijkheid en vrijwaring

  1. Deelnemer neemt geheel voor eigen rekening en risico deel aan Varb. Deelnemer kan geen rechten ontlenen aan onvolledige of onjuiste informatie welke direct of indirect ontleend is aan of verkregen is via Varb.
  2. Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit de onjuistheid en/of volledigheid van de door een Deelnemer verstrekte (prijs)informatie in Varb. Daarnaast is Aanbieder niet aansprakelijk voor schade welke een Deelnemer lijdt door het onbetaald blijven van via Varb tot stand gekomen overeenkomsten met andere deelnemers.
  3. Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet (correct) functioneren van Varb en de aan het platform verbonden diensten, waaronder door Aanbieder gegeven aanwijzingen en/of handelingen, tenzij deze schade is te wijten aan de opzet en grove schuld van de Aanbieder.
  4. Indien Aanbieder aansprakelijk is dan is de directe schade beperkt tot maximaal een bedrag ter grootte de door Deelnemer in een kalenderjaar betaalde kosten maal drie. Indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Deelnemer is uitgesloten.
  5. Deelnemer vrijwaart de Aanbieder voor alle aanspraken van derden die direct of indirect verband houden met Varb en de aan het platform verbonden diensten indien en voor zover niet in strijd met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling.
  6. Het ontstaan van enig recht op schadevergoeding vervalt door het verloop van zes maanden.
 9. Algemene bepalingen

  1. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de overeenkomst voort te duren, blijven na beëindiging van de overeenkomst bestaan.
  3. Ieder geschil tussen partijen ter zake van de overeenkomst zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te ’s Gravenhage.